Page 2 - Vårsæd2020
P. 2

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD


    CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN     CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE
   1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er 6 Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkon-
   ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samti- trol er fundet fri for flyvehavre.
   dig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
                        CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ
    CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN    7 KERNER
   2 Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan av- Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af
   len lettere afsættes til industri og eksport, og foderværdien  afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
   vil være mere ensartet, sporbarhed.
                        CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED
    CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME 8 Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvali-
   3 Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, fore- tetskravene, ydes der automatisk erstatnings udbetaling
   bygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel,  efter Landbrugsstyrelsens regler. Eneste land i Europa med
   bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk  denne ordning.
   overvågning af bejdsningen.
                        MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING
     CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET  9 En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd
   4 SPIREEVNE              om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så
   Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige plan- avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af
   ter, ensartet fremspiring.       sit sortsvalg.

    CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR     CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN
   5 UKRUDTSFRØ             10 Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en
   Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næ- fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædler-
   ringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende  ne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.
   afgrøder (frøgræsudlæg).

   ETABLERING AF VÅRKORN OG BÆLGSÆD - ANBEFALET SÅRÆKKEFØLGE
   Det er altid mere vigtigt, at jorden er tjenlig, end at så tidligt. Vårkorn tåler en kold jord, men den må ikke samtidig være
   våd og sammenkørt.

   ANBEFALET SÅRÆKKEFØLGE I TJENLIG JORD
   ART           RISIKO
   1  Havre        Sen såning koster meget udbytte, og øger skalandelen samt risikoen for angreb af fritfluer
   2  Vårhvede      Sen såning øger risikoen for en sen og besværlig høst med dårlig kernekvalitet
               Sen såning øger risikoen for kraftige angreb af bladlus, giver senere høst og nedsat ud-
   3  Bælgsæd
               bytte
   4  Vårbyg       Sen såning efter medio april koster altid udbytte
   1   2   3   4   5   6   7